Allianz – SP sa nevyhýba plneniu škôd na čelných sklách

25.09.2012 10:00

V Allianz - Slovenskej poisťovni sú škody, pri ktorých došlo k poškodeniu čelného skla odskočením kameňa spod kolies iného vozidla zaradené, vzhľadom na priemernú výšku plnenia, do segmentu tzv. malých škôd. V roku 2011 tvorili tieto škody jednu pätinu z celkového počtu škôd nahlásených z povinného zmluvného poistenia.

V roku 2011 registrovala Allianz – SP viac ako 7300 poistných udalostí z PZP, pri ktorých došlo k poškodeniu čelného skla. Z tohto počtu vyplnila poistné plnenie až v 5622 prípadoch, čo je približne 76 percent. Celková výška plnenia sa vyšplhala na skoro 2 milióny eur, priemerné plnenie bolo 352 eur.
Absolútny počet škôd uzatvorených bez poskytnutia náhrady škôd sa výrazne nemení. Zo štatistických údajov za osem mesiacov roka 2012 vyplýva, že tento trend pokračuje.

 

Proces likvidácie škôd na čelných sklách

V zmysle zákona je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Likvidátori poistných udalostí sa pri posudzovaní právneho základu zaoberajú viacerými aspektmi.

V prvom rade sa zaoberajú opisom okolnosti vzniku škodovej udalosti. Na výšku prípadného plnenia ma tiež vplyv, v akom rozsahu a či vôbec poistený zodpovedá za vzniknutú škodu. V prípade, že ide o vozidlá vybavené záznamovým zariadením, resp. záznamom o prevádzke vozidla, skúmame, či sa vozidlo v čase vzniku škodovej udalosti nachádzalo na mieste vzniku nehodového deja.

Rozsah a charakter poškodenia čelného skla je posúdený viacerými metódami, aby sme zabezpečili objektívne posúdenie, či k poškodeniu čelného skla došlo deklarovaným spôsobom.

Havarijné poistenie ako riešenie

Allianz - Slovenská poisťovňa v súlade s platnou legislatívou vysporiada nároky poškodeného z povinného zmluvného poistenia poisteného, pokiaľ je nárok poškodeného preukázaný, jednoznačne určená zodpovednosť poisteného a určený rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu škody. Cieľom Allianz - SP je vysporiadať oprávnené nároky poškodeného na náhradu škody.

Z praxe však vyplynulo, že poškodený často nezistí, od ktorého vozidla odletel kameň, ktorý im spôsobil poškodenie. Dopravná situácia niekedy nedovoľuje, aby poškodený zastavil vinníka a upovedomil ho o vzniknutej škode. Ďalším aspektom je, že vinník nehody si nie vždy prizná zavinenie. V prípade, že k poškodeniu čelného skla došlo iným spôsobom, stretávame sa s prípadmi, že rozsah poškodenia je prispôsobovaný. Klienti sa často uchyľujú k tomu, že sa dohodnú na nahlásení škodovej udalosti s im známou osobou. V prípade, že sa dohodnú s údajným vinníkom, ktorý im škodu nespôsobil, dopúšťajú sa trestného činu poisťovacieho podvodu.

Aby sa klient vyhol prípadným komplikáciám odporúčame využiť možnosť havarijného poistenia, ktoré ASP ponúka aj bez spoluúčasti. Klient nepríde o bonus a môže využiť možnosť krycieho listu. Likvidácia poistnej udalosti je v takom prípade rýchlejšia, nakoľko si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie zo svojho poistenia.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode